Info/lid worden

KF Lyts Begjin Driezum

Bestuursleden:

Sierd Boersma
Jacob Boersma
Tsjikke Bijlsma
Tjalling Lijzenga
Sytze Wiersma
Roelof van der Veen

Lid worden van KF Lyts Begjin?

Meld je aan bij Jacob Boersma (06 – 8285 0204)

later meer info…..

Correspondentie

Keatsferiening Lyts Begjin
Sierd Meindert Boersma
Tsjerkestrjitte 11
9114 RK Driezum
(0511) 42 32 75 

Bankgegevens

Rekeningnummer NL84 RABO 0343 3488 61
t.n.v. Keatsferiening Lyts Begjin
Rabobank Noordoost Friesland te Damwâld 

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum is lid van de KNKB