Senioren

KF Lyts Begjin Driezum

Correspondentie

Keatsferiening Lyts Begjin
Sierd Meindert Boersma
Tsjerkestrjitte 11
9114 RK Driezum
(0511) 42 32 75 

 

Bankgegevens

Rekeningnummer NL84 RABO 0343 3488 61
t.n.v. Keatsferiening Lyts Begjin
Rabobank Noordoost Friesland te Damwâld 

Bestuursleden:

Sierd Boersma
Jacob Boersma
Tjalling Lijzenga
Tsjikke Bijlsma
Roelof van der Veen

KF Lyts Begjin Driezum

 

Lokatie Sportaccommodatie

Sportpark “Treffersheech”
Foarwei 17A
9114 RA Driezum
(0511) 42 42 22

KF Lyts Begjin Driezum
is lid van de KNKB