Op woensdag 10 augustus wordt de 120e editie van de Freulepartij in Wommels gehouden. Na vele jaren van afwezigheid doet er dan eindelijk weer een partuur van onze vereniging mee!. Wat het extra bijzonder maakt is, dat het partuur volledig uit drie broers bestaat. Peter, Jacob en Gerard Boersma (van Kees & Minke) maken gezamenlijk hun debuut op deze belangrijkste partij voor jongens.

We wensen hen heel veel succes en plezier toe!


Ferslach Freule troch Jouke Dantuma
Fan ‘e moarn al betiid mei kamera rjochting Wommels. Hjoed wie keatsferiening Lyts Begjin út Driezum wer ris fertsjintwurdige op de Freule yn Wommels. De bruorren Peter, Gerard en Jacob Boersma fan Wâlterswâld hiene ien fan de favoriten lotte. It sterke Dronryp wûn koartlyn noch it NK by de jonges. De trije jonges fan Kees en Minke Boersma hawwe poerbêst keatst en wisten ta in spul gelyk sels de tsjinstanner behoarlik partij te jaan. Tefolle missers oan de opslach foarkaam in regelrjochte sensaasje. Dronryp in ronde fierder en Driezum de kompliminten. Noch noait hie ús feriening sa ’n goed partoer op de Freule. Wa ’t de jeugd hat, hat de takomst.


Partuur Boersma Gerard, Peter en Jacob.